Persbericht: Positie Q-koortspatient nog steeds erg slecht

Minister weigert instelling schadefonds voor benadeelde Q-koortspatient

Positie Q-koortspatient nog steeds erg slecht
Woensdag 30 maart spraken vertegenwoordigers van Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, met mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Het gesprek verliep in een open en constructieve sfeer. Q-uestion vroeg in het gesprek onder meer aandacht voor een schadefonds voor Q-koortspatienten.

Uitzichtloze positie
Hoewel Schippers aangeeft begrip te hebben voor de situatie van de patiënten, ziet zij vooralsnog geen enkele mogelijkheid om hen financieel tegemoet te komen. Schippers verwijst hen naar bestaande reguliere regelingen. Q-uestion betreurt deze opstelling en spreekt bij monde van voorzitter Michel van den Berg van ‘een enorme teleurstelling voor kwetsbare en ernstig zieke patiënten. Bestaande regelingen zijn voor hen vaak niet toereikend en daardoor belanden zij in een uitzichtloze positie.’

Commissie Van Dijk
Tijdens het gesprek werd ook gesproken over de vraag van Q-uestion om betrokkenheid bij de uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie Van Dijk. Deze commissie heeft eind 2010 een rapport laten verschijnen waarin onder meer wordt gesteld dat o.a. de slechte communicatie tussen de betrokken ministeries debet is aan extreme omvang van de Q-koortsuitbraak van de afgelopen jaren. Door de minister is een toezegging gedaan dat Q-uestion een rol krijgt toebedeeld in de structuur van “het signaal dat er iets mis is” tot “de te nemen maatregelen”.

Toekomst
Andere onderwerpen waren de erkenning van Q-koorts als chronische ziekte, de ontstane wachtlijsten voor cognitieve gedragstherapie en de inzet van het humaan vaccin voor risicogroepen. Tijdens het gesprek is ook uitgebreid stilgestaan bij het verwachte aantal Q-koortspatiënten voor de naaste toekomst. Vooralsnog is er in 2011 sprake van 21 nieuwe meldingen en 1 sterfgeval. Partijen hebben afgesproken elkaar op de hoogte te houden en waar nodig elkaar op te zoeken.

Reacties gesloten.