Brief aan ministerie van algemene zaken

De heren H.G.J. Kamp en drs. W.J. Bos
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA DEN HAAG

 

Eindhoven, 3 oktober 2012

Geachte heren,

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft u verzocht een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid een regeringscoalitie te vormen tussen de VVD en de PvdA.

Het nieuwe kabinet zal worden geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen: de economie moet weer groeien, er moet meer grip komen op de overheidsfinanciën en de gezondheidszorg moet op peil blijven en zo mogelijk verbeteren. Tot de gezondheidszorg rekent onze patiëntenorganisatie eveneens het begrip tonen voor patiënten die in de periode 2007 tot heden besmet zijn geraakt met Q-koorts en daar tot op vandaag de gevolgen nog van ondervinden.

Tot op heden heeft het kabinet in onze ogen onvoldoende aandacht gehad voor de problemen waarmee Q-koortspatiënten nog steeds kampen, voor de niet-opgespoorde gevallen van chronische q-koorts en voor de stelling dat intensieve mensenhouderij naast intensieve veehouderij ook een plaats verdient. De uitkomsten van de rapporten Commissie Van Dijk en van de Ombudsman mogen hier als ingelast worden beschouwd.

Wij dringen erop aan dat in de regeringsverklaring stelling wordt genomen ten faveure van Q-koorts-patiënten die onevenredig zwaar zijn getroffen vanwege falend overheidsbeleid en het uitblijven van tijdig te nemen maatregelen, teneinde deze epidemie te voorkomen. Tevens verzoeken wij u fondsen beschikbaar te stellen om de ca. 2.000 chronische patiënten (met de bacterie levend in hun lichaam) op te sporen en te behandelen. Onbehandeld gaan deze patiënten een zeer ongewisse toekomst tegemoet.

Wij hopen dat u bovenstaande in uw beschouwingen wilt betrekken en zijn graag bereid een en ander nader toe te lichten.

Hoogachtend,
Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts,

M.C.M. van den Berg,
voorzitter.

Reacties gesloten.