Brief aan mevr. Dijksma over herbesmetting Strijbeek

5 juli 2013

Geachte Mw. Dijksma

Met verbazing hebben wij uw brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 1 juli 2013 inzake Q-koorts herbesmetting Strijbeek gelezen.

Onze verbazing geldt niet zozeer uw opmerking aangaande de 3e besmetting van dit bedrijf als wel uw opmerkingen aan het einde van de brief waarin u aangeeft met de sector in overleg te gaan over het traject naar de vrijstatus van besmette bedrijven.

Uw opmerking dat dergelijke bedrijven slechts een gering risico vormen voor de volksgezondheid wordt door u verantwoord met een verwijzing naar de Handelingen nr. 2258.

Onze patiëntenorganisatie heeft sterke aanwijzingen dat het bedrijf in Strijbeek de opgelegde regels met betrekking tot preventie van Q-koorts niet allemaal even strak opvolgt. In het bijzonder twijfelen we aan de toepassing met betrekking tot het afdekken van mest. De gemeente Alphen&Chaam kan u hierover wellicht nader informeren.

Zolang de sector zichzelf graag profileert als zijnde bewaker van de volksgezondheid maar daar niet naar handelt zal onze Stichting zich tot het uiterste inzetten om versoepeling te voorkomen. De niet-werkende luchtwassers en te late vaccinatie van de geiten zijn voorbeelden van niet wenselijk gedrag die het vertrouwen van de patiënten in de sector niet ten goede komen.

Reeds eerder hebben wij aangeboden om met u in overleg te gaan teneinde het patiëntenbelang onder uw aandacht te brengen. Dat aanbod herhalen wij graag.

Hoogachtend,

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts,

M.C.M. van den Berg,
voorzitter.

 

Reacties gesloten.