Brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Q-uestion maakt zich grote zorgen over de huidige situatie waarin mensen met Q-koorts opnieuw in angst en beven verkeren. Wij stuurden daarom onderstaande brief aan Gedeputeerde Staten.


Eindhoven, 14 mei 2020

College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
De heer T. Siebeling, secretaris

Geacht College,

Q-uestion, stichting voor mensen met Q-koorts, vraagt uw aandacht voor het volgende.

Veel Q-koorts-patiënten, die al meer 10 jaar in grote problemen verkeren, beleven opnieuw zware tijden. Het drama destijds veroorzaakte meer dan 100 doden en duizenden zieken. 1500 mensen zijn nu nog chronisch ziek. Ruwweg 60% van al deze getroffenen woont in uw provincie Noord-Brabant.
Voor de vele nabestaanden en zieken betekent Q-koorts al jaren een uitzichtloos bestaan, grote financiële ellende, sociaal isolement, peilloos verdriet, vertwijfeling, wanhoop en soms zelfdoding. Mensen worden ook nu nog ziek en gaan ook nu nog dood aan de Q-koortsbesmetting van toen.
De boeren, wier geiten tussen 50.000 en 100.000 mensen besmetten voelen zich niet aansprakelijk. Net zomin als de rijksoverheid, die jarenlang naliet maatregelen te nemen en haar burgers niet informeerde over de plaatsen van de besmettingshaarden. Noch boeren, noch rijksoverheid is gekomen met een excuus, laat staan een vergoeding van de schade. Nabestaanden en zieken voelen zich ernstig in de steek gelaten. 

Nu de Coronapandemie toeslaat beleven al deze slachtoffers de ellende van destijds voor de tweede keer. Dat maakt hen bang en angstig. Het is een traumatische ervaring. De horrorfilm komt opnieuw voorbij. Het versterkt hun verdriet en isolement.
En benadrukt de uitzichtloosheid van hun bestaan zonder enig perspectief op genezing. Er is nog steeds geen vaccin, medicijnen zijn symptoombestrijding.
Hun pijn en verdriet groeit elke dag door de opstelling van de overheid nu, hoezeer zij die attitude ook ondersteunen. Het maakt hen duidelijk dat het destijds heel anders had gekund en had gemoeten. Op de bescherming en zorg, zoals de overheid nu laat zien, hebben de Q-koortsgetroffenen tevergeefs zitten wachten. Het laat zien dat  de overheid met twee maten meet.
Het tart in hun ogen elk rechtsgevoel, dat de mensen die hen in de ellende gestort hebben, de geitenboeren, van het rijk een schadevergoeding hebben ontvangen, terwijl zij, de slachtoffers niet schadeloos zijn gesteld. Dat is de wereld op zijn kop.
Ook is er geen onafhankelijk onderzoek ingesteld. Het onderzoek dat wel werd gedaan, was in opdracht van de falende ministers en daarmee niet onafhankelijk. De Q-koortspatiënt was daarin niet eens figurant en werd buitengesloten.

Hoe anders stelt de overheid zich nu op in de Coronazaak. Zij trekt de portemonnee ver open. Ondernemers krijgen enige compensatie. Zij zet zwaar in op een vaccin. Zij stelt de gezondheid nu al maanden boven de economische belangen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is al begonnen aan een onderzoek rond het overheidshandelen in de Corona-kwestie. Allemaal initiatieven die wij van harte onderschrijven, maar waarom nu wel en toen niet?

Er zijn op zijn minst drie redenen waarom het bestuur van Q-uestion op dit moment uw aandacht vraagt voor de situatie van alle mensen die getroffen zijn door Q-koorts.
In de eerste plaats omdat wij het vertrouwen in de bescherming van de rijksoverheid nagenoeg verloren hebben. Sterker nog, wij zijn zelfs gedwongen om te procederen tegen de Staat der Nederlanden, omdat ze haar plicht om de gezondheid van haar inwoners te beschermen volgens het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) volstrekt verzaakt heeft. En pure willekeur heeft toegepast door schade van de aanstichters wel te vergoeden en de schade van de slachtoffers niet.
In de tweede plaats, omdat burgers geen mogelijkheden en nauwelijks rechten hebben in het beschermen van hun gezondheid, wanneer ze in de omgeving wonen van grote industriële stallen. Gemeenten wegen de gezondheid van hun burgers niet of nauwelijks mee wanneer zij vergunningen afgeven voor ziekmakende bedrijfsactiviteiten. Dat gebeurt willens en wetens.
In de derde plaats omdat in de provincie Noord-Brabant de lucht door verkeer, industrie en intensieve landbouw ernstig verontreinigd is. Kaarten laten zien dat sommige regio’s in uw provincie inktzwart gekleurd zijn. En dat de inwoners van Brabant meer dan welke provincie ook zwaar getroffen zijn door Q-koorts, Corona en andere dierziekten.

Q-koortsgetroffenen, nabestaanden, zieken en hun verwanten zijn als gezegd de afgelopen jaren het vertrouwen in de overheid goeddeels kwijtgeraakt.
Gezondheid, een elementair en fundamenteel recht van iedere burger, is een ondergeschoven kind. De Omgevingswet laat al vele jaren op zich wachten en het is zeer de vraag of de overheid met deze wet in de hand straks de gezondheid van de burger zwaarder zal laten wegen dan nu het geval is. Experts hebben jarenlang gewaarschuwd voor een nieuwe zoönose. De Corona-explosie bewijst hun gelijk: de overheid was niet voorbereid.  Diezelfde experts verkondigen nu al nieuwe uitbraken van dierziekten. Is de overheid dan wel voorbereid?

Daarom vraagt Q-uestion u als bestuurders van de provincie Noord-Brabant om nu voorzorgsmaatregelen te nemen en voor besluitvorming niet langer te wachten op wiskundige bewijzen zoals minister Verburg destijds deed in de Q-koortsaanpak.
Wij verzoeken u met klem de gezondheid van uw inwoners centraal te stellen en verdere aantasting daarvan niet langer toe te staan.
Concreet vragen wij u het volgende.

  1. De gezondheid van Brabanders steeds centraal te stellen. Bij onzekerheid, twijfel en gerede vermoedens niet voort te gaan op de bestaande weg wanneer deze verkeerd blijkt uit te pakken, maar voorzorg te betrachten en maatregelen te nemen om verdere aantasting van gezondheid en leven en daarmee nog meer slachtoffers te voorkomen.
  2. Een duidelijk standpunt in te nemen, nu aanwijzingen dat de slechte luchtkwaliteit in Brabant de gezondheid van de inwoners aantast, hand over hand toenemen; en te bevorderen dat uw provincie zich stelt achter initiatieven om daarnaar onderzoek te doen. En bovendien om de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek leidend te laten zijn bij uw beslissingen.
  3. Maatregelen uit te stellen die de gezondheid van mensen aantasten en negatief beïnvloeden, totdat meer zekerheid is verkregen over de gevolgen van die maatregelen voor de gezondheid. Dat houdt in, dat u uitbreiding van geitenstallen niet toestaat, totdat duidelijk is hoe het komt dat mensen rond geitenstallen significant meer ziek worden. Want dat is de consistente uitkomst van inmiddels vier wetenschappelijke onderzoeken ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden ‘(VGO), onder leiding van Prof. Dr. Dick Heederik. Hij toont in al deze onderzoeken aan dat 40 tot 60% meer longontsteking voorkomt bij omwonenden van die stallen.

Q-uestion zal net als in de afgelopen jaren voortdurend aandacht blijven vragen voor bovenstaande problematiek, niet met dreigementen, maar met argumenten. Dat zijn we moreel verplicht aan alle slachtoffers van de Q-koorts. Wij zullen overal, gevraagd en ongevraagd deze en andere argumenten blijven inbrengen.
Ook bij u. Wij zijn graag bereid tot overleg.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Q-uestion,
Bert Brunninkhuis, voorzitter

Afbeelding via provincie Noord-Brabant https://www.brabant.nl/

Reacties gesloten.